RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A, 09-450 Wyszogród.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Niepodległości 11A, 09 – 450 Wyszogród,
b) telefonicznie: 24 231 – 11 – 00,
c) osobiście: w siedzibie Administratora Danych.

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod.cuw@powiat.plock.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ul. Niepodległości 11A, 09-450 Wyszogród.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: iod.cuw@powiat.plock.pl
3. Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  art. 22 2  Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Monitoring obejmuje obszar wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.
7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 71 dni, a następnie będą nadpisywane.
8. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:

  • prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content