Historia Szkoły

Myśl o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie nurtowała jego mieszkańców jeszcze  przed II wojną światową. Plany te powróciły ze wzmocnioną siłą w 1945r. Brakowało szkolnictwa średniego, dlatego już w 1947r powstała pierwsza klasa licealna , niestety, wskutek braku zainteresowania ze strony kierownictwa szkoły po roku klasa ta została rozwiązana. Uznano, że dotychczasowa szczupła po wojnie kadra pedagogiczna nie gwarantuje dostatecznego poziomu.
W 1950 r zostaje otwarta Publiczna średnia Szkoła Zawodowa z kierunkiem metalowym, odzieżowym i handlowym. Dyrektorem tej szkoły został kierownik Szkoły Podstawowej pan Józef Cichocki. W 1953r zmieniono tę szkołę na Zasadnicza Szkołę Zawodową z kierunkiem metalowym, a w 1956r przeniesiono ją do Sochaczewa.
Społeczeństwo Wyszogrodu wznowiło jednak starania o otwarcie pełnego Liceum Ogólnokształcącego. W mieście nie było nauczycieli wykształconych dla poziomu gimnazjum, dlatego wszyscy pedagodzy z wykształceniem wyższym pochodzili z innych miasteczek i miast. Za lokalizacją Liceum w Wyszogrodzie przemawiało również dogodne położenie na skrzyżowaniu dróg: 40 km od Płocka, 25 km od Sochaczewa i 30 km od Płońska, co byłoby sprzyjające nawet dla dojeżdżających uczniów.
Na rzecz powstania szkoły średniej bardzo aktywnie pracował Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie pod kierunkiem mgr farmacji Jana Bolesława Kicko, organizując wiele imprez kulturalnych i dochodowych, aby stworzyć jej bazę materialną. Komitet ten za swą aktywność otrzymał pochwały i wyróżnienia od władz oświatowych. Aby uzyskać zgodę na otwarcie Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie, Komitet musiał pokonać wiele trudności biurokratycznych. W powiecie płockim istniały już bowiem dwie szkoły jedenastoletnie w Staroźrebach i w sąsiedniej -Małej Wsi. Władze szkolne uważały więc, że otwarcie Licem w Wyszogrodzie zmniejszy ilość kandydatów do szkoły w Małej Wsi i dlatego niechętne były otwarciu tej placówki w mieście bez tradycji szkolnictwa średniego. Z pewnością ważną rolę odgrywały tu także względy polityczne.
Jednak dzięki niezmordowanym wysiłkom małżeństwa, państwa Stanisławy Kicko i Jana Bolesława Kicko, ówczesnego lekarza Ludwika Kasprzyka, lekarza weterynarii pana Tadeusza Kołodziejskiego, pani Mieczysławy Magnuszewskiej; dzięki ich upartym interwencjom u różnych władz powiatowych, wojewódzkich oraz państwowych – Liceum w Wyszogrodzie powstało. Należy podkreślić, że wielu starań, aby Liceum powstało dołożyła siostra Stanisławy Kicko, Starszy Wizytator Ministerstwa Oświaty i Wychowania pani Aurelia Popiół oraz poseł Ziemi Mazowieckiej ówczesny sekretarz CRZZ, a później Minister Oświaty- pan Wacław Tułodziecki. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu władze oświatowe w sierpniu 1957r wyraziły zgodę na otwarcie szkoły jedenastoletniej.
Od 1 września 1957r rozpoczęła naukę klasa ósma. Liceum umieszczono w gmachu Szkoły Podstawowej przy ul. Niepodległości 11.
W pierwszych latach funkcjonowania szkoła miała olbrzymie trudności w należytym prowadzeniu pracy dydaktyczno- wychowawczej. Spowodowane to było w głównej mierze ciężkimi warunkami lokalowymi. W związku z brakiem wystarczającej ilości sal lekcyjnych występowała trójzmianowość nauki. Do 11 sal Szkoły Podstawowej przychodziło 20 klas : 14 klas podstawowych (483 uczniów) i 6 klas licealnych (194 uczniów). Staraniem Komitetu Rodzicielskiego wyremontowano sutereny w szkole, następnie przesunięto ściany budynku, co spowodowało zwiększenie liczby sal lekcyjnych z 2 do 3. W ten sposób przybyło po 1 klasie na piętrze i na parterze. Jedno pomieszczenie zostało przeznaczone na salę gimnastyczną, a poprzez zbudowanie drewnianej rozsuwanej ścianki, powstała aula. W tej sali odbywały się apele, koncerty Filharmonii Narodowej oraz różne uroczystości i występy.
Komitet Rodzicielski wraz z dyrektorem szkoły Panem Janem Woźniakiem pracowali nad zdobyciem środków na budowę internatu, gdyż większość uczniów Liceum stanowiła młodzież dojeżdżająca z okolic Wyszogrodu. Wstępnie na internat zaadaptowano budynek rotacyjny dla robotników, którzy remontowali mieszkania. Budynek ten został przerobiony na internat. W związku z tym, że szkoła nie posiadała środków finansowych, na początku internat przeznaczono tylko dla dziewcząt ( przewidziano 48 miejsc). W 1960 r. dzięki ofiarnej pracy Komitetu Rodzicielskiego w czynie społecznym, internat zostaje ukończony i oddany młodzieży do użytku. W 1961r powstaje przy internacie stołówka oraz wykonano ogrodzenie terenu szkoły i internatu siatką drucianą. W 1963r szkoła otrzymuje od Prezydium MRN działkę, na której można sadzić warzywa na potrzeby własnej stołówki.
Ze względu na trudne warunki lokalowe i konieczność rozbudowy szkoły zostaje powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który wraz z Komitetem Rodzicielskim i dyrekcją szkoły na czele z Panem Dyrektorem Janem Pankowskim – wystąpił o przyznanie funduszy na budowę nowego gmachu. Na rzecz budowy nowego budynku szkolnego zbierane były społecznie pieniądze(zebrano ponad milion złotych), dywidendy od rolników i zakładów pracy. Mieszkańcy Wyszogrodu aktywnie wspierali fundusz rozbudowy Liceum, dzięki czemu zgromadzono znaczne środki. Do nowego gmachu Liceum kupowano sprzęt i pomoce naukowe. W trosce o lepsze wyniki nauczania planowano przejście na system klaso-pracowni. W pomieszczeniach przeznaczonych do dyspozycji uczniów klaso-pracownie miały być połączone w ten sposób, aby przedmioty częściowo ze sobą spokrewnione mogły korzystać z tych samych pomieszczeń. Jednak w wyniku niedostatecznych funduszy w gmachu szkolnym nie było tylu klas ile przewidziano w planach.

28 września 1968r uczniowie, grono pedagogiczne i władze przygotowywały się do otwarcia nowego budynku szkoły. Ukończenie prac budowlanych i porządkowych odbywało się za dyrekcji Pani Alfredy Janiszewskiej. Spełniło się marzenie nauczycieli, uczniów i całego społeczeństwa Wyszogrodu i okolic. Nareszcie można było rozpocząć naukę w dobrych warunkach lokalowych. Wiele wysiłku w budowę nowej szkoły włożył Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły pod kierownictwem dr wet. Pana Tadeusza Kołodziejskiego i Komitet Rodzicielski pod kierownictwem pana Józefa Łazugi. Na uroczystość otwarcia szkoły przybyło wielu oficjalnych gości: Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Płocku-pan Stanisław Tyter, Inspektor szkolny pan Zdzisław Wójcicki, władze miasta Wyszogrodu oraz liczne grono mieszkańców.
Mimo że Liceum mieściło się w nowym budynku szkolnym, odczuwano nadal brak specjalistycznych pomieszczeń. W szkole odczuwalny był brak pomieszczenia na czytelnię, gdzie uczniowie mieliby możliwość czytania lektur i prasy. Brakowało pracowni chemicznej i fizycznej, które to pracownie mieściły się w jednej sali i nie były kompletnie wyposażone. Do osiągnięć nowej szkoły należy zaliczyć zorganizowanie pracowni wychowania technicznego i klaso-pracowni przedmiotowych. Poważnie wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej, dokończono skatalogowanie księgozbioru, utworzono klasy o profilach matematyczno fizycznym, biologiczno- chemicznym i ogólnym. Każdy z tych oddziałów wymagał nowych, specjalistycznych pomieszczeń.
Jednym z ważniejszych wydarzeń, które wyznaczało kolejny etap rozwoju szkoły oraz było niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczniów stał się dzień nadania Liceum imienia. Rozpatrywano dwie propozycje wyboru patrona szkoły: czy ma ona nosić imię Cypriana Kamila Norwida czy Jana Chrzciciela Władysława śniadeckiego. Zwyciężyła propozycja druga, czyli ta, aby nosiła ona imię Jana śniadeckiego. Po wielu przygotowaniach, w które niezmiernie zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i rodzice, 20 października 1973r szkoła otrzymała imię Jana śniadeckiego. Uroczystego aktu nadania szkole imienia dokonał Minister Oświaty i Wychowania pan Jerzy Kuberski. Odsłonił on również tablicę upamiętniającą ten dzień. Sztandar szkolny został ufundowany przez Komitet Rodzicielski, a przekazał go młodzieży dyrektor szkoły Pan Jerzy Kowalski. Szkoła została w tym dniu także odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w Roku Nauki Polskiej – 1973. W uroczystościach obok przedstawicieli władz państwowych brały udział delegacje ze szkół noszących imię Jana śniadeckiego z Warszawy i ze Żnina rodzinnego miasta patrona oraz członkowie rodziny śniadeckich. Zaproszeni goście zwiedzili pracownie: matematyczną, fizyczną, zajęć technicznych oraz wystawę poświęconą Janowi Śniadeckiemu przygotowaną przez mgr Janinę Olbromską w pracowni historycznej. W sali gimnastycznej wystąpił chór pod dyrekcją pana Bronisława Drzewieckiego. Uroczystość nadania szkole imienia zakończyło spotkanie Ministra Jerzego Kuberskiego z Radą Pedagogiczną.
Od tego czasu stale wzrastała liczba uczniów, dlatego wkrótce konieczna była dalsza rozbudowa szkoły. W celu umożliwienia rozbudowy przesunięto drogę dojazdową i chodnik w kierunku ogrodzenia. Podczas rozbudowy szkoły w latach 1972-75 należy podkreślić następujące wydarzenia:
-oddanie do użytku czterech klaso-pracowni ( matematycznej, fizycznej, przysposobienia obronnego i języków obcych ),
-wybudowanie nowej stołówki i jadalni,
-wyposażanie pozostałych pracowni oraz dalszą rozbudowę szkoły.
Liceum w 1977r obchodziło 20-lecie swego istnienia. Celem obchodów było podsumowanie dorobku pracy dydaktyczno- wychowawczej i rozwoju bazy szkoły, konfrontacje założeń szkoły z jej dotychczasowymi osiągnięciami, zbliżenie i zacieśnienie kontaktów z absolwentami oraz z ludźmi związanymi z powstaniem i rozwojem Liceum. W związku z obchodami 20- lecia istnienia szkoły zostały oddane do użytku nowe 4 pracownie. Przed budynkiem szkoły zostało odsłonięte popiersie patrona szkoły- Jana Śniadeckiego.
W 1983r odbyły się uroczyste obchody z okazji 25 rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego. Z tej okazji Towarzystwo Naukowe Płockie zorganizowało sesję naukowa, w której wzięli udział zaproszeni honorowi goście – pani Aurelia Popiołowa (wizytator M O i W ), prof. dr hab. Zdzisław Libera ( wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego), prezes TNP- prof. dr hab. Jakub Chojnacki, Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku -mgr Wiesław Paszkiewicz, dr Bronisława Nowicka oraz przedstawiciele władz społeczno- politycznych: mgr Grzegorz Jachimiak i sekretarz KW PZPR w Płocku pan Leszek Dobrosielski. W obchodach wzięła udział młodzież Liceum i okolicznych szkół. Omówiono rolę szkoły dla rozwoju miasta i województwa płockiego, odbyły się uroczyste akademie i koncerty, wręczono pamiątkowe medale oraz otwarto 4 nowo wybudowane klasy w nowym skrzydle szkoły. W dalszym ciągu uzupełniano wyposażenie klas w nowe pomoce naukowe, przeprowadzono remont dachu, założono instalacje odgromowe na budynku szkoły i internatu, wymieniono instalację elektryczną w internacie, odnowiono stołówkę i wnętrze szkoły. Przewidywano tez budowę nowej szatni oraz remont dachu nad salą gimnastyczną.
W dniach 6-7 czerwca 1987r, w 30-lecie istnienia szkoły został zorganizowany I Zjazd Absolwentów szkoły, obejmujący roczniki 1962-1982. W związku z tą uroczystością dyrekcja Liceum oraz Komitet Organizacyjny Zjazdu przygotowali broszurki z wydrukowanymi nazwiskami absolwentów, okolicznościowe dyplomy i pamiątkowy medal. Młodzież licealna pod kierunkiem mgr Barbary Gontarczyk przygotowała inscenizację Balladyny Jeremiego Przybory parodii dramatu Juliusza Słowackiego. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego oraz orkiestry wojskowej. Uroczystość ta była wielkim przeżyciem dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz absolwentów Liceum.
W związku z propozycją otwarcia w gmachu Liceum – Zasadniczej Szkoły Budowlanej zaproponowano powiększenie bazy lokalowej szkoły o dalsze 6 klas i bibliotekę z czytelnią. Równolegle z rozbudową szkoły przeprowadzono kapitalny remont internatu oraz wyposażono pracownię wychowania technicznego w nowe pomoce. W planach przewidziano zmodernizowanie sali gimnastycznej.
Dnia 17 lutego 1992r dyrektorem szkoły była już wtedy Pani Marianna Gronkiewicz – odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła szkoły, w którym znalazło się :7 klaso-pracowni, wypożyczalnia z czytelnią i pokój dla dyrektorów. Inicjatorem tej inwestycji, podobnie jak poprzednich, był dyrektor szkoły mgr Jerzy Kowalski wspomagany przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły na czele z przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego panem Edwardem Zajfertem. Honorowymi gośćmi byli: Kurator Oświaty mgr Andrzej Głowacki, mgr Teresa Dobrosielska, władze samorządowe z burmistrzem mgr Andrzejem Szymańskim, rodzice i uczniowie. Wyświęcenia nowego skrzydła szkoły dokonał ksiądz dziekan Zenon Glicner. 21 listopada 1997r obchodzono uroczystość 40-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie, w której udział wzięli przedstawiciele Kuratorium, władz samorządowych, rodziców i młodzieży.
15 stycznia 1999r odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej. Uroczystość tę zaszczycili swoja obecnością Kurator Oświaty w Płocku pan mgr Tadeusz Rutkowski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury w Starostwie Płockim mgr Małgorzata Struzik, władze samorządowe, rodzice i uczniowie.
1 września 1999r w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbyła się Pierwsza Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 1999/2000. Uroczystość rozpoczęła się mszą Święta w kościele parafialnym w Wyszogrodzie, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ksiądz biskup Roman Marcinkowski. Następnie zaproszeni goście przeszli na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym wszyscy udali się do gmachu szkoły, gdzie zaproszeni goście wysłuchali przemówień i wystąpień gości. Wśród zaproszonych gości przybyłych na tę uroczystość znależli się: Senator RP Adam Struzik, Senator RP Zbigniew Kruszewski, Ks. Biskup Roman Marcinkowski, Wojewoda Mazowiecki – Dariusz Krajewski-Kukiel, Radna Województwa Mazowieckiego – Zofia Kapturowska, Radny Województwa Mazowieckiego – Henryk Kisielewski, Radny Wojewódzki – Marian Rodzeń, Starosta Powiatu Płockiego – Michał Boszko, Wice-starosta Płocki – Ryszard Kwiatkowski, Skarbnik Powiatu – Maria Jakubowska, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Sławomir Wiśniewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Tomasz Skorupski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury – Małgorzata Struzik, Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa – Żaneta Puczek, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Promocji i Spraw Społecznych – Elżbieta Subotowicz, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Grzegorz Jachimiak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Henryk Klusiewicz, Dziekan i Proboszcz Parafii Wyszogród ks. kanonik Zenon Glicner, Kierownik Wydziału Edukacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – Anna Misiak, Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Barbara Tomkiewicz, Z-ca Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku Ewa Adasiewicz, Starszy Wizytator Szkolnictwa Ponadpodstawowego Delegatury Mazowieckiego Kuratorium w Płocku -Jolanta Roguska, Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Krystyna Furmańska oraz Dyrektorzy Szkół średnich, Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum naszej Gminy. Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli program w wykonaniu uczniów pod kierunkiem pani Barbary Gontarczyk były to fragmenty Beniowskiego J. Słowackiego.
6 stycznia 2001 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Wyszogrodzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci śp. Jerzego Kowalskiego, dyrektora szkoły w latach 1972-1991, w 10-tą rocznicę śmierci (tablica ufundowana została przez Absolwentów szkoły z inicjatywy pana Witolda Słodownika).
12 marca 2003r z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego i Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego odbyło się Forum Europejskie. W spotkaniu z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami wzięli udział: pan Michał Boszko – Starosta Płocki, pani Teresa Dobrosielska – Dyrektor Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, pani Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury w Starostwie Płockim, pani Elżbieta Olendrzyńska i pan Adam Bartosiak członkowie Zarządu Powiatu Płockiego, pan Feliks Jędryczka Sekretarz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, pan Jerzy Okraska prezes Oddziału TNP w Wyszogrodzie oraz dyrektorzy szkół wyszogrodzkich. Referaty o tematyce unijnej wygłosiły: pani prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pani prof. Małgorzata Duczkowska-Piasecka pracownik naukowy SGH oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Uczniowie z Teatru Szkolnego pod kierunkiem mgr Barbary Gontarczyk przygotowali program poetycki zatytułowany Nasze dziedzictwo.
Obecnie szkoła dysponuje 21 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką i czytelnią, sala gimnastyczną, pokojem nauczycielskim, szatnią , archiwum, 3 pomieszczeniami administracyjno- biurowymi, pawilonem gastronomicznym, internatem, gabinetem dentystycznym i bufetem. Klasy wyposażone są w pomoce naukowe, pomoce audiowizualne oraz komputery (zgromadzone w pracowni komputerowej). Ponadto szkoła posiada urządzenia do sporządzania kserokopii, które ułatwia uczniom przygotowanie materiałów do lekcji. Klaso-pracowniami opiekują się nauczyciele poszczególnych przedmiotów. O wygląd i wystrój pracowni dbają uczniowie. Każda pracownia posiada dokumentacje organizacyjną i regulamin pracowni, instrukcję, wykaz pomocy naukowych i literatury, plan zajęć pracowni.
Szkoła jest przestronna i widna. Przy sali gimnastycznej funkcjonują przebieralnie dla dziewcząt i chłopców. W budynku szkoły znajdują się 4 korytarze, na ścianach wiszą tablice pamiątkowe poświęcone patronowi szkoły – Janowi Śniadeckiemu, kapitanowi Antoniemu Tycowi i dyrektorowi szkoły – Jerzemu Kowalskiemu a także gabloty, portrety, obrazy, plany, tablice z ogłoszeniami.
Z pomieszczeń w budynku szkoły korzysta nie tylko młodzież Liceum Ogólnokształcącego, ale również uczniowie chodzący do szkół o innych typach kształcenia. W budynku Liceum od 1975r mieściło się Średnie Studium Zawodowe, które zakończyło swoja działalność oświatową w 1983r. W 1977r została utworzona jedna klasa Technikum Mechanizacji Rolnictwa( 25 maturzystów).
W latach 1988-1991 mieściła się Zasadnicza Szkoła Budowlana( ze względu na brak bazy materialnej istniała tylko jedna klasa).
1 września 1992r otwarto nową szkołę przy Liceum Ogólnokształcącym Liceum Zawodowe ze specjalnością Rolnik- wiejskie gospodarstwo domowe. Jednocześnie podjęto decyzję o likwidacji Technikum Hodowlanego (zaprzestano rekrutacji do klas pierwszych), które mieściło się w budynku szkoły od 1978r. Stało się to z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa, wbrew oczekiwaniom środowiska i dyrekcji szkoły.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego jest szkołą środowiskową, więc w gmachu tej placówki oświatowej uczniowie zdobywali wiedzę w szkołach o różnych typach kształcenia. W 2002r szkoła zostaje przemianowana na Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content