OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa  danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego

w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. a) listownie: ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród
  2. b) telefonicznie: 24 23 11 100

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod.cuw@powiat.plock.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykorzystaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca  1983r. o narodowym zasobie archiwalnym   i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 207 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych);
  3. c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. d) prawo do organizowania przetwarzania danych;
  5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. f) prawo do wniesienia skarg do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content