Projekt „Nowa jakość kształcenia”

logoue

Projekt „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie”.

Cel główny: Rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych u 960 BO Technikum.

1. Zajęcia wyrównawcze z mat. Ucz. Kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z mat. (17m-cy x 4 h/m-c x 10 gr./10os.) dodatkowe zajęcia przyczynią się do poprawy ocen z tego przedmiotu : semestralnych, końcowych oraz wyników na maturze.

2. Warsztaty z zakresu kompetencji jęz. – (8spotk. x 2h x 6m-cy x 5gr. x 10 os x 3 nabory) – celem kursu jęz. będzie poszerzanie słownictwa z j. ang., zgodnego z profilem kształcenia ucz., a także odbycie kursu przyg. do egz. jęz. TELC. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli j. obcych.

3. Warsztaty doskonalenie umiejętności społecznych, ( 6spotk.x3hx3gr./10os.x3nabory). Obejmować będą m. in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. Celem warsztatów jest zwiększenie u młodzieży umiejętności efektywnego komunikowania się, niezbędnej np. przy poszukiwaniu pracy, w kontaktach z pracodawcą.

4. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego – poszerzone szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy (6spotk.x3hx3gr./10os.x3nabory). Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i rozpoznania predyspozycji zawodowych oraz warsztaty przygot. CV, listu motywacyjnego oraz autoprezentacji podczas rozmowy o pracę z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

5. Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start ( 15spotk. x 3h x 1gr./10os. x 3nabory) dla zawodu: technik hotelarstwa. Rosną wymagania wobec absolwentów w związku ze wzrostem poziomu informatyzacji w branży hotelarskiej. Przeprowadzenie zadania pomoże temu sprostać.

6. Podniesienie kwalifikacji zawodowych – kurs operatora kombajnu zbożowego (8spotk.x7hx1gr./10 os. x 3 nabory). Poziom umiejętności potwierdzony egzaminem. Uprawnienia operatora umożliwiają świadczenie usług zg. z przepisami BHP wykonywanie prac we własnym gospodarstwie.

7. Podniesienie kwalifikacji zawodowych – kurs chemizacyjny (8spotk.x 8hx1gr./10os.x3nabory) dla zawodu: technik-rolnik) egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie potwierdzające m.in. posiadanie umiejętności w zakresie obowiązujących przepisów odnośnie nabywania, stosowania środków ochrony roślin.

8. Podniesienie kwalifikacji zawodowych – kurs baristy zakończony certyfikatem (3spotk.x6hx1gr./10os.x3nabory). Ukończenie kursu wzmocni pozycję absolwenta, wzbogaci warsztaty pracy oraz zwiększy jego atrakcyjność, konkurencyjność w sektorze gastronomii i hotelarstwa.

9. Podniesienie kwalifikacji zawodowych – kurs animatora czasu wolnego – zakończony certyfikatem (3spotk.x 5h x 1gr./10os.x3nabory). Podniesienie kompetencji w zakresie nawiązywania kontaktów i kształtowania relacji międzyludzkich.

10. Kurs agroturystyki (5spotk.x6hx4gr./10os.x3nabory). Doskonalenie jakości świadczonych usług, uświadamianie kwaterodawców do podejmowania wspólnych działań i tworzenia marki produktu turystycznego na obszarach wiejskich.

Wszystkie działania w projekcie mają charakter kompleksowy i zostały zaplanowane w sposób służący osiągnięciu celów projektu.

 

p030_1_04 p030_1_03 p030_1_02

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content