Projekt ” Między nami – językami”

logoue

 

Projekt „Między nami – językami” jest specjalistycznym programem rozwojowym dla Technikum w zespole Szkół im .J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, obejmującym kursy poszerzające kompetencje językowe uczniów związane z kierunkiem kształcenia i warsztaty
z zakresu nabywania umiejętności niezbędnych przy wkraczaniu na rynek pracy.

OGÓLNYM CELEM PROJEKTU jest poszerzenie kompetencji językowych w zakresu j. angielskiego i nabycie umiejętności.

  • Rozwinięcie umiejętności społecznych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie świadomości NT. barier stereotypowego postrzegania (do 31.10.2010).
  • Rozszerzenie, o co najmniej 50%, słownictwa z j. angielskiego z zakresu profilu kształcenia wśród BO (do 30.04.2011).
  • Nabycie przez BO umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych ( w polskiej i angielskiej wersji językowej) oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do 31.05.3011).
  • Nabycie przez BO wyszukiwania ofert pracy w zagranicznych firmach na terenie Polski (do 31.05.2011).
  • Rozszerzenie przez BO, o co najmniej 50%, kompetencji językowych związanych z uczestnictwem w rozmowie rekrutacyjnej w języku angielskim (do 30.06.2011).

Skierowany jest on do 70 osób – 40 uczennic i 30 uczniów kształcących się w Technikum w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego
w Wyszogrodzie.

W ramach projektu organizowane są:

1.Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych (4 spotk. x 2 h)
I część (2h)- zajęcia NT. stereotypów i barier prowadzących do dyskryminacji zawodowej ze względu na płeć, niepełnosprawność czy pochodzenie, mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży NT. możliwości dokonywania wyborów bez względu na społeczne oczekiwania i stereotypy.
Równolegle zespół projektowy zostanie przeszkolony z zakresu stosowania zasad równych szans(por. 3.3), co zagwarantuje jej stosowanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w obszarze wdrażania programu zajęć.
II część (6h)- warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. Cel: zwiększenie u BO umiejętności efektywnego komunikowania się, która jest niezbędna przy poszukiwaniu pracy i w kontaktach z potencjalnym pracodawcą.

2.Warsztaty z zakresu poszerzenia kompetencji językowych (2spotk. x 2h tyg. x 6 m-cy)
Cel: poszerzanie słownictwa z zakresu branżowego j. angielskiego, zgodnego z profilem kształcenia BO oraz przygotowanie do egzaminu językowego TELC.

3.Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
(8 spotk. x 2h)
I część: kształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania CV i listu motywacyjnego, a także autoprezentacji podczas rozmowy
o pracę (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego).
II część: szkolenia w zakresie przygotowywania na komputerze CV i listu motywacyjnego w j.polskim i obcym, wyszukiwania w Internecie ofert pracy i możliwości odbycia praktyk w firmach zagranicznych na terenie Polski.
W ramach działań 2 i 4 powstaną materiały szkoleniowe dla młodzieży i dydaktyczne dla trenerów (patrz: uzasadnienie kosztów).

4.Inwidualne konsultacje dla młodzieży z zakresu poszerzania kompetencji językowych- rozmowy z native speakerem (20 h/grupa).
W trakcie konsultacji native speaker będzie pracował z młodzieżą nad utrwalaniem umiejętności z zakresu autoprezentacji przed potencjalnym obcojęzycznym pracodawcą poprzez przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy rekrutacyjnej w j. obcym.
Warsztaty i konsultacje będą realizowane na terenie szkoły.

5.Przeprowadzenie próbnych i końcowych egzaminów językowych.
W ramach warsztatów z zakresu poszerzenia kompetencji językowych zostanie przeprowadzony próbny egzamin znajomości
j. angielskiego. Warsztaty zakończą się przeprowadzeniem egzaminu językowego TELC na poziomie od A1 do B2- w zależności od poziomu znajomości języka.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content