Projekt „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:  X Edukacja dla rozwoju regionu

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 10.1.1 Edukacja ogólna

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł projektu: Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Płocki

Nazwa jednostki realizującej projekt: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Cel główny projektu: zwiększenie szans na rynku pracy u minimum 99 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przez rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językiem obcym oraz TIK. Jednocześnie kształtowanie powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywności, innowacyjności, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy i rozwiązywania problemów. Celem projektu jest również zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 20 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów ww. kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Cele szczegółowe projektu: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupy docelowe objęte wsparciem: Projekt obejmuje 110 uczniów, w tym 64 kobiety i 46 mężczyzn w 100% zamieszkujących tereny wiejskie-wg Degurba oraz 20 nauczycieli, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn.

W zajęciach wyrównawczych z matematyki objętych zostanie 40 uczniów (23K 17M), natomiast w zajęciach poszerzające kompetencje z języka angielskiego-60 uczniów (35K 25M).

W warsztatach z: umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – 40 uczniów (23K 17M), „Rozwiązywanie problemów” – 40uczniów (23K 17M), z kreatywności, innowacyjności i umiejętności uczenia się – 40 uczniów (23K 17M).

W wycieczkach dydaktycznych : naukowej do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie objętych zostanie 80 uczniów (46K,34M), wycieczka rozwija kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się, umiejętność  pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz rozwiązywanie problemów. Ponadto ww. umiejętności uniwersalne rozwijane są podczas warsztatów, wykładów, konwersatoriów i laboratoriów z wykładowcami uczelni wyższej zorganizowanych podczas wycieczki dla 50 uczniów (29K, 21M). Wycieczka do British Council w Warszawie obejmie 60 uczniów (35K,25M), natomiast wakacyjny obóz naukowy obejmie 10 uczniów  (6K,4M).

Zajęcia  matematyczno-przyrodnicze z metodą eksperymentu obejmują  – 80 uczniów (46K 34M),

Zajęcia poszerzające kompetencje cyfrowe – 80 uczniów (46K 34M).

Zakres wsparcia uwzględnia diagnozę przeprowadzoną przez szkołę, zatwierdzoną przez radę pedagogiczną i organ prowadzący.

W zakresie kompetencji kluczowych nauczycieli:  kurs wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu dla 10 nauczycieli, który przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat pracy dydaktycznej w wykorzystaniu metod i technik aktywizujących w nauczaniu przedmiotów  przyrodniczych, sposoby na efektywną naukę z wykorzystaniem metod aktywizujących, przykłady „minilabów” i projektów edukacyjnych.

Kurs nowoczesne technologie w edukacji dla 10 nauczycieli, obsługa i wykorzystanie tablic. interaktywnych na lekcjach (m.in. tworzenie i prowadzenie prezentacji). Tworzenie prostych gier edukacyjnych w praktyce, tworzenie aplikacji internetowych, innowacyjne nauczanie, aktywne narzędzia lekcyjne. Umiejętności nabyte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w trakcie realizacji zadań Projektu, podczas zajęć edukacyjnych.

Kurs narzędzia interaktywne w szkole, w tym wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników lub e-zasobów/ e-materiałów stworzonych dzięki środkom EFS w LATACH 2007-2013, 2014 -2020- dla 10 nauczycieli, tworzenie ankiet, testów i quizów online, wykorzystywanie narzędzi lekcyjnych dla skupienia uwagi uczniów oraz wykorzystanie  e podręczników lub e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013, 2014-2020. Umiejętności  nabyte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w trakcie realizacji zadań Projektowych, podczas zajęć edukacyjnych.

Kurs podstawy programowania z wykorzystaniem  robotyki dla 5 nauczycieli . Umiejętności nabyte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w trakcie realizacji zadań Projektu na zajęciach z technologii cyfrowych/informatycznych.

Wsparcie dla nauczycieli stanowi uzupełnienie interwencji adresowanych do uczniów.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Kształcenie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych przez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach poszerzających kompetencje kluczowe, warsztatach.
  2. Wycieczki dydaktyczne, warsztaty, dodatkowe zajęcia we współpracy z uczelnią wyższą/instytucjami naukowymi
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
  4. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  5. Rozwijanie kompetencji informatycznych/cyfrowych uczniów
  6. Stworzenie międzyszkolnej pracowni fizycznej, doposażenie pracowni matematycznej oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 

Termin realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 483 503,47 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 386 802,78 zł

Wkład własny: 24 550, 00 zł

 

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content